Algemene Voorwaarden Omedia

Artikel 1 Definities

1. De Opdrachtnemer: Internet marketing bureau Omedia, gevestigd in Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 73486930

2. De Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon welke met Opdrachtnemer (Omedia) enige schriftelijke en/of mondelinge, al dan niet aanvullende overeenkomst heeft gesloten met Omedia, gebruikt maakt van de diensten welke Omedia aanbied of aan wie Omedia een offerte heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3. Diensten: De diensten welke Omedia aanbied. Onder andere, maar niet beperkt tot, Website development en design, creëren van landing pages, online lead generatie, zoekmachine marketing en -optimalisatie, trainingen, consultancy en Google Ads, campagnes opstellen en beheren.

4. Overeenkomst: de overeenkomst welke gesloten wordt ten behoeve van het gebruik van de door Omedia aangeboden diensten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gemaakte aanbieding, offerte, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en overeenkomst tussen een “Opdrachtgever” en “Opdrachtnemer” (Omedia) waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze Voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen, Opdrachtnemer licht toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk toe.

3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment deels of volledig nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling en/of overeenkomst ter vervanging van de vernietigde of nietig verklaarde overeenkomst.

4. Indien de Opdrachtnemer geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enige mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. De door de Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer aanvaard zijn.

6. De Opdrachtgever wordt verondersteld deze algemene voorwaarden mede te aanvaarde met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken binnen het kader van de overeenkomst blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever indien benoemd alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 3. Het door Opdrachtnemer geleverde dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmers als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is onbevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 4 Betalingscondities

1. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities dient de factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij dit schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven is. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De Borgsom, alsmede de hoogte hiervan, zullen vermeld worden in de offerte en/of overeenkomst / het contract. Opdrachtnemer is gerechtigd na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract / overeenkomst aan te passen in geval van overschrijding van betalingstermijnen door de Opdrachtgever en/of in geval van verhoging van het overeengekomen Marketing Budget. Deze borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten.

5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

Artikel 5 Incassokosten

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening (buiten) rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, aanmaningen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6 Contractduur, totstandkoming en wijzigingen van overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de in de overeenkomst overeengekomen diensten naar beste inzicht, kennis, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed verricht vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer spant zich in om overeengekomen werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar / winstgevend resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de uit te voeren werkzaamheden het door opdrachtgever beoogde rendement / resultaat bereikt wordt.

2. indien en voor zover Opdrachtnemer een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen, aanvullingen in/op een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien de Opdrachtnemer ze schriftelijk vastlegt en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst. Totstandkomingen en wijzigingen van het contract / de overeenkomst zijn alleen mogelijk en geldig na overeenstemming beide partijen Tevens vastgelegd in een (Bewerkte / aanvullende overeenkomst).

3. De looptijd van contracten en/of overeenkomsten voor bepaalde tijd dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een contract , overeenkomst of dienstverleningsdocument. De looptijd van het contract / de overeenkomst is gelijk aan de looptijd welke benoemd is op het contract, de overeenkomst of het dienstverleningsdocument indien schriftelijk overeengekomen.

4. Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens welke bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 7 Ontbinding, (tussentijds) Opzeggen, en ontbinden van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt of hier in door Opdrachtnemer nalatend geacht wordt.

b. na het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3. Bij Overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter dan de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Bij overeenkomsten met een onbepaalde looptijd dient de Opdrachtgever een opzeg termijn van twee (2) maanden in acht te nemen.

 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per ondertekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer te allen tijde in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden integraal te betalen.

11. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendommen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het octrooirecht, het modelrecht, Auteursrechten, beeld rechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen en/of (verleende) diensten zoals, onder meer : Door Opdrachtnemer tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen, gedane aanbiedingen, concepten, ideeen, voorstellen, verstrekte ontwerpen, films, afbeeldingen, tekeningen, Banners, folders, marketingplannen en strategieën . Wachtwoorden, inlog en/of account gegevens dienen te allen tijde vertrouwelijk en gerespecteerd te blijven. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door Opdrachtnemer aangemaakte advertenties, campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden staat hierop een geldboete voor de opdrachtgever welke tweeduizend (2000,-) euro bedraagt. Opdrachtnemer heeft in dit geval het recht een geldboete in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. Deze zelfde geldboete geld wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van Opdrachtnemer tijdens de duur van de overeenkomst.

2. Deze rechten zoals benoemd in artikel 8.1 blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging hiervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke en/of schriftelijke toestemming van opdrachtnemer openbaar gemaakt, verveelvoudigd in

welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikkingstellen, het verspreiden, het (na bewerking) integreren in netwerken van informatie, het kopieeren, gebruiken of aan derden getoond worden.

3. Bij overtreding van de bepalingen van artikel 8 is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd van tweeduizend euro (2.000,- euro) per overtreding. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling geregeld is.

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van namens of oor de Opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens.

4. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt en die het directe, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op uit kan oefenen. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken hiervan.

5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade als gevolg van indirecte schade, o.a. maar niet limitatief opgesomd:

a. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen

b. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, omzetderving, gemiste besparingen, stagnatieschade of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor toegang welke is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de Opdrachtgever of schade als gevolg hiervan.

6. De door de Opdrachtgever gebruikte/ te gebruiken diensten van Opdrachtnemer is geheel voor zijn/haar eigen risico. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid etc. Van de informatie welke de Opdrachtgever ontvangt of verzend. Opdrachtnemer zal te allen tijde zorg dragen en na beste vermogen, inzet, nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid handelen aan de door haar aangeboden diensten, onderhoud en/of werkzaamheden.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van, beledigende, onzedelijke, misleidende, of anderszins onrechtmatige karakter van de vorm en inhoud van de door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever gerealiseerde mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een mediaplaatsing komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 8. Opdrachtgever komt niet in aanmerking voor schade als gevolg van tegenvallende resultaten als in Artikel 9 lid 5 benoemd is.

9. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 10 Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken/onheilen voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid welke niet te verwijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen van alle van buiten komende oorzaken/onheilen, voorzien of niet voorzien : Oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, machinebreuk en andere ongevallen, acties van vakbonden, brand, bedrijfsstoornissen bij de Opdrachtnemer alsmede storingen in de verbindingen van en met het internet, uitval van elektriciteit, computervredebreuk, overbelastingen van het net, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of schuld van hulppersonen, ziekte van de opdrachtnemer dan wel een van haar medewerkers of hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen, kan Opdrachtnemer gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een (1) maand, dan zijn betrokken partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijgerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het offline zijn van websites, het niet werken van pagina’s binnen websites en de downtime hiervan. Dit geldt voor websites welke door Opdrachtnemer zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Opdrachtnemer kan om deze reden ook niet aansprakelijk worden gesteld door eventueel opgelopen schade aan het offline zijn of door eventueel misgelopen omzet/inkomsten. Opdrachtnemer is afhankelijk van externe hostingpartijen en servers. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever ondersteunen met het inregelen en geven van advies omtrent servers en hosting, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van deze servers, externe partijen welke betrokken zijn bij een website of project.

 

Artikel 11 Privacy en Beveiliging

 1. Opdrachtnemer is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen haar macht ligt. Opdrachtgever is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en Opdrachtnemer als verwerker. Partijen dienen hun wensen, rechten en plichten schriftelijk vast te leggen middels artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

2. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe in opdracht van de Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken.

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de (te maken) overeenkomst plus de handelingen welke hiermee redelijkerwijs samenhangen of met nadere instemming worden bepaald. Opdrachtgever, toeleverancier, nieuwsbriefabonnee, prospect of de persoon die zijn (contact)gegevens deelt met Opdrachtnemer, geeft Opdrachtnemer daarmee toestemming om, indien mogelijk tenzij uitdrukkelijk benoemd, de volgende gegevens te verzamelen en te verwerken:

(Bedrijfs)naam, adres, postcode (woon)plaats, functie, domeinnaam, telefoon- en faxnummer, rekening/card- en BTW nummer(s) en e-mailadressen.

Alle diensten waarbij Opdrachtnemer gegevens verzameld en/of verwerkt zijn: (Van toepassing indien toegang tot Google Analytics of soortgelijke datacollectie- en analysetools wordt verstrekt), Display advertising, social media advertising, Google AdWords: Bezoekers ID, Cookie ID, MAC-adres, Locatiegegevens, Device-ID en IP-Adressen.

Een of meerdere van bovenstaand benoemde (persoons)gegevens worden verzameld van websitebezoekers en/of relaties (zijnde onder andere (prospectieve) klanten) van Opdrachtgever, welke in deze context Verwerkingsverantwoordelijke is. Opdrachtnemer verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van uitvoering van een overeenkomst, het (middels een e-mailnieuwsbrief) informeren over de diensten en ontwikkelingen op het gebied van marketing, media, design, het uitvoeren van marktonderzoek, het doen van gerichte aanbiedingen, het verzenden van reclame-uitingen, de administratie en beheerstaken van Opdrachtnemer. De verstrekte gegevens zijn slechts toegankelijk voor opdrachtnemer en zonder uw toestemming zal Opdrachtnemer deze niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Opdrachtnemer is gerechtigd gegevens door te geven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis (o.a. Politie).

3. Op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte (persoons)gegevens rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De benoemde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing wanneer Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van Artikel 11 in deze Algemene Voorwaarden. Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijk of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Artikel 4 is niet van kracht wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk benoemd is tijdens de looptijd of totstandkoming van de (aanvullende)overeenkomst.

 5. Opdrachtnemer zal zich in het kader van beveiliging te allen tijde inspannen en na beste vermogen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen o.a. toegangsbeveiligingen m.b.t. systemen, data, controle van gegevensopenbaring, borging van beschikbaarheid van data (Back-up). Opdrachtnemer spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau welke, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

6. Zodra deze overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd zal Opdrachtnemer en/of Verwerker op verzoek alle persoonsgegevens welke bij haar aanwezig zijn terug leveren aan Opdrachtgever en/of Verantwoordelijke. Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend, worden eventueel aanwezige (persoons)gegevens binnen een periode van maximaal 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst permanent vernietigd en/of verwijderd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12 Offertes en Aanbiedingen

1. Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst en/of het product waarop de offerte of aanbieding betrekking tot heeft niet meer beschikbaar is. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf, verzend -en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing en/of aanvulling van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag en/of (marketing)budget worden verlaagd of verhoogd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

Artikel 13 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht, schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten (ook voor de gebruikte muziek) dan wel op portretrechten dan wel enig ander recht al dan niet van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waar Opdrachtnemer deel van uitmaakt, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Betrokken Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het verschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 15 Klachten

1. Bij gebreke van een tijdige klacht worden de zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.

2. Klachten dienen direct na ontdekking schriftelijk aan leverancier worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct aanmelden van de betreffende klacht zijn voor risico van de Opdrachtgever, indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van zes (6) maanden na levering. Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt haar klachten overeenkomstig met deze procedure. Indien een klacht niet binnen de in voorafgaande lid vermelde termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

3. Opdrachtnemer moet in gelegenheid gesteld worden om de klacht te onderzoeken. Opdrachtgever zal voor dit onderzoek alle relevante informatie op het verzoek van Opdrachtnemer verschaffen, indien dit nagelaten wordt door Opdrachtgever vervalt het beroep op de door Opdrachtgever aangemelde klacht.